Pentadbiran Tanah

PENGURUSAN PENDAFTARAN TANAH

: Urusniaga

: Bukan urusniaga
: Daftar hak milik
: Nota
: Lelongan tanah
: Kebenaran Menteri Besar
: Pengambilan tanah

PENGURUSAN HASIL TANAH

 : Kutipan hasil tanah

 : Rampasan tanah akibat tidak bayar hasil
 : Pengurusan deposit tanah
 : Jawatankuasa pembersihan data

PENGURUSAN PELUPUSAN TANAH

 : Pemberimilikan Tanah & Lanjut Tempoh Pajakan
 : Lesen Pendudukan Sementara
 : Perizaban Tanah
 : Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Tanah Daerah

PENGURUSAN PEMBANGUNAN TANAH

 : Tukar syarat
 : Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Penyatuan
 : Skim Perumahan
 : Pusaka
 : Pengambilan Tanah

PENGUATKUASA DAN TEKNIKAL

Laporan Tanah
Memperenggankan Tanah
: Penguatkuasaan Tanah
: Penyediaan permohonan ukur
 : Charting

Cetak